E001 ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

เริ่มต้น 5(12 เรตติ้ง) 280 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย Admin Shawpat
อัพเดทล่าสุด Mon, 01-May-2023
1.หลักการและเหตุผล

1.หลักการและเหตุผล

                    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน ปี พ.. 2547  กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับการอบรมให้เข้าใจและทราบถึงอันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) จึงกำหนดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง

      


 หมายเหตุ: เมื่อท่านทำการซื้อหลักสูตรรอตรวจสอบระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง


2.วัตถุประสงค์

1.) เพื่อให้พนักงานให้เข้าใจและทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับรังสี

2.)เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 หัวหน้างาน/จป.วิชาชีพ/พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสี


4.วิทยากรบรรยาย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้รัการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

5.ระยะเวลาอบรม(ชั่วโมง)
2

6.หัวข้อบรรยาย

1ความหมาย ชนิดและประเภทของรังสี

2กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน

3การป้องกันอันตรายจากรังสี

4การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในพื้นที่การควบคุมทางรังสี

5วิธีการปฏิบัติงานในบริเวณรังสีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

6อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย

7กฎและข้อปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับรังสี

8ป้าย/เครื่องหมายเตือนภัย/ข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับรังสี


7.วิธีบรรยาย
บรรยาย / ชมคลิปวีดีโอ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทดสอบก่อน-หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
10 บทเรียน 01:29:20 ชั่วโมง
แบบทดสอบก่อนเรียน
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • pre test
  00:00:00
ทฤษฎี
8 บทเรียน 01:29:20 ชั่วโมง
 • ความหมาย ชนิดและประเภทของรังสี
  00:30:27
 • กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน
  00:08:49
 • การป้องกันอันตรายจากรังสี
  00:05:26
 • การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในพื้นที่
  00:10:02
 • วิธีการปฏิบัติงานในบริเวณรังสีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  00:11:24
 • อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย
  00:18:54
 • กฎและข้อปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับรังสี
  00:01:46
 • ป้ายเครื่องหมายเตือนภัยข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับรังสี
  00:02:32
แบบทดสอบหลังเรียน
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • post test
  00:00:00
+ ดูเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน

Admin Shawpat

44 รีวิวส์ | 575 ผู้เรียน | 5 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
12 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (11)

รีวิวส์

 • เศกสรร อุไรเรืองศรี
 • เขมทัต นาคประเสริฐ
 • ยมนา จำปาศรี
 • จักรี บุตระ
  บรรยายได้สนุก
 • กัณห์ กีรติวุฒิ
 • สุมาลี กรัตพงษ์
 • สิริยากร ศรีเจริญ
 • ชิตาภา ชาติชำนิ
 • ศักดิ์ดา สินน้ำคำ
 • ศศิธร ชาวสวนทอง
 • เอกณัฏฐ์ เอี่ยมพิภักดิ์
 • มัทนีย์ บุญบรรลุ
฿1250
รวม:
 • 01:29:20 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 10 บทเรียน