E002 การบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงาน

เริ่มต้น 5(17 เรตติ้ง) 310 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย Admin Shawpat
อัพเดทล่าสุด Mon, 01-May-2023
1.หลักการและเหตุผล

1.หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทนพบว่า สถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดในแต่ละปี ได้แก่ กิจการประเภทก่อสร้าง   ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติงาน จะประสบอุบัติเหตุมากที่สุด โยเฉพาะผู้รัเหมาใน site งาน 

การป้องกันอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นไปไม่ได้   แต่การลดอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้นสามารถกระทำได้  สิ่งตอบแทนจากการป้องกันอันตรายนั้น ก็คือ การสูญเสียน้อยที่สุด  งานที่ก่อสร้างก็จะดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด และนั้นก็หมายถึงผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อทุก ๆ คน ในกิจกรรมการก่อสร้าง

          ดังนั้นผู้ควบคุมงานหรือผู้บริหารโครงการ ควรได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อนำไปบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรต่อไป

  หมายเหตุ: เมื่อท่านทำการซื้อหลักสูตรรอตรวจสอบระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง


2.วัตถุประสงค์
 1.   เพื่อให้ผู้ควบคุมงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 2. เพื่อให้รู้จักวิธีการค้นหาอันตรายและป้องกันอันตรายในงานก่อสร้าง
 3.   เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างของบริษัท
 4.   เพื่อให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้นำในการรณรงค์และร่วมทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยกับองค์กร 

3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการโครงการ/วิศวกรโครงการ/หัวหน้างาน


4.วิทยากรบรรยาย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

5.ระยะเวลาอบรม(ชั่วโมง)
2

6.หัวข้อบรรยาย
 1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 2. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
 3. การค้นหาสาเหตุการประสบอันตรายในงานก่อสร้าง
 4. การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
 5. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน
 6. การบริหารความปลอดภัยและจัดตั้งองค์กรความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 7. เทคนิคการสอนงาน / ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

7.วิธีบรรยาย
บรรยาย / ชมคลิปวีดีโอ

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
แบบทดสอบหลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
วุฒิบัตรผ่านการอบรม (e-certificate)

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
9 บทเรียน 01:50:23 ชั่วโมง
แบบทดสอบก่อนเรีบยน
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • pre test
  00:00:00
ทฤษฎี
7 บทเรียน 01:50:23 ชั่วโมง
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  00:04:03
 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
  00:21:12
 • การค้นหาสาเหตุการประสบอันตรายในงานก่อสร้าง
  00:07:03
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
  00:21:34
 • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน
  00:08:00
 • การบริหารความปลอดภัยและจัดตั้งองค์กรความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  00:21:19
 • เทคนิคการสอนงาน ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
  00:27:12
แบบทดสอบหลังเรียน
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • post test
  00:00:00
+ ดูเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน

Admin Shawpat

44 รีวิวส์ | 577 ผู้เรียน | 5 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
17 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (16)

รีวิวส์

 • เศกสรร อุไรเรืองศรี
 • เขมทัต นาคประเสริฐ
 • วาสนา ตนสาลี
 • สุริมาศ นุ่นสงค์
 • ฤทธิเกียรติ คำสินธ์
 • ยมนา จำปาศรี
 • ทวีศักดิ์ เกษมจิตร์
 • วรการ จันทร์ทิวงค์
 • กัณห์ กีรติวุฒิ
 • สุมาลี กรัตพงษ์
 • สิริยากร ศรีเจริญ
 • ชิตาภา ชาติชำนิ
 • ศรัญญู วิเศษศรี
 • บัณฑิต ปิยะพงษ์กุล
 • วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์
 • เอกณัฏฐ์ เอี่ยมพิภักดิ์
 • มัทนีย์ บุญบรรลุ
฿1250
รวม:
 • 01:50:23 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 9 บทเรียน