E003 แผนฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

เริ่มต้น 5(15 เรตติ้ง) 449 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย Admin Shawpat
อัพเดทล่าสุด Mon, 01-May-2023
1.หลักการและเหตุผล

1.หลักการละเหตุผล

1. การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินจัดแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ เหตุฉุกเฉินที่พบบ่อยในสถานประกอบกิจการมักเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต     ทำให้เกิดเพลิงไหม้ สารพิษหรือก๊าซพิษรั่ว และการระเบิด เหตุฉุกเฉินเหล่านี้จะลดความรุนแรงลงและสามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันสั้นถ้าวางแผนรับเหตุฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า

2. . การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินภายในสถานประกอบกิจการในระยะก่อนเกิดเหตุจะต้องคำนึงถึงการจัดเตรียมระบบความปลอดภัยของอาคารและการทำงาน การจัดเตรียมศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน การจัดองค์กรรับเหตุฉุกเฉิน การสำรวจและการเขียนแผนรับเหตุฉุกเฉิน

3. การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินภายในสถานประกอบกิจการขณะเกิดเหตุ จะต้องกำหนดกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนกระทั่งเหตุฉุกเฉินสงบลง รวมถึงการสั่งการและการประสานงานกันภายในคณะควบคุมเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ต้องระบุแนวทางในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกไว้ด้วย

4.  การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินภายหลังเกิดเหตุ เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้สถานประกอบกิจการสามารถดำเนินการผลิตขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น และไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงของสถานประกอบกิจการ


หมายเหตุ: เมื่อท่านทำการซื้อหลักสูตรรอตรวจสอบระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง2.วัตถุประสงค์

 2.วัตถุประสงค์

1. อธิบายความหมายของเหตุฉุกเฉิน และความสำคัญของการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน  ตลอดจนแนวคิด ในการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินได้

2. อธิบายการจัดเตรียมระบบความปลอดภัยของอาคารและการทำงาน และการจัดเตรียมศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน

3. การจัดองค์กรเพื่อเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการสำรวจเพื่อการวางแผนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถเขียนแผนรับเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการของตนเองได้

4. ระบุขั้นตอนในการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินภายในสถานประกอบกิจการขณะเกิดเหตุ ภายหลังเกิดเหตุและการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉินได้


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 3.1  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ

 3.2  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.3  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ/ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน


4.วิทยากรบรรยาย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

5.ระยะเวลาอบรม(ชั่วโมง)
2

6.หัวข้อบรรยาย
 1. การทำเเผนฉุกเฉินเเละการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 2. ระบบงาน Worksystem
 3. การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน
 4. เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
 5.  เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล
 6. เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินน้ำท่วม
 7. เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินการก่อวินาศกรรม
 8. เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินเเผ่นดินไหว

7.วิธีบรรยาย
youtube / VDO

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทดสอบก่อน-หลังการอบรม/ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
วุฒิบัตรผ่านการอบรม (e-certificate)

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
10 บทเรียน 01:25:34 ชั่วโมง
แบบทดสอบก่อนเรียน
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • pre test
  00:00:00
ทฤษฎี
8 บทเรียน 01:25:34 ชั่วโมง
 • การทำเเผนฉุกเฉินเเละการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  00:11:44
 • ระบบงาน Worksystem
  00:13:18
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน
  00:15:57
 • เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
  00:14:01
 • เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล
  00:05:43
 • เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินน้ำท่วม
  00:08:03
 • เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินการก่อวินาศกรรม
  00:08:05
 • เเนวทางการจัดทำเเผนรองรับเหตุฉุกเฉินเเผ่นดินไหว
  00:08:43
แบบทดสอบหลังเรียน
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • post test
  00:00:00
+ ดูเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน

Admin Shawpat

44 รีวิวส์ | 577 ผู้เรียน | 5 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
5
15 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (14)

รีวิวส์

 • เศกสรร อุไรเรืองศรี
 • เขมทัต นาคประเสริฐ
 • วาสนา ตนสาลี
 • ยมนา จำปาศรี
 • รุ่งเรืองฤทธิ์ สมใจ
 • ทวีศักดิ์ เกษมจิตร์
  เนื้อหาเหมาะสมดี เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้งาน
 • วรการ จันทร์ทิวงค์
 • จักรี บุตระ
 • กัณห์ กีรติวุฒิ
 • สุมาลี กรัตพงษ์
 • สิริยากร ศรีเจริญ
 • ชิตาภา ชาติชำนิ
 • ศรัญญู วิเศษศรี
 • เอกณัฏฐ์ เอี่ยมพิภักดิ์
 • มัทนีย์ บุญบรรลุ
฿1250
รวม:
 • 01:25:34 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 10 บทเรียน