E009 ทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน+การจัดเก็บสารเคมีและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เริ่มต้น 0(0 เรตติ้ง) 12 ผู้เรียนที่ลงทะเบียน Thai
สร้างโดย SuperAdmin Shawpat
อัพเดทล่าสุด Mon, 21-Aug-2023
1.หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554 กระทรวงแรงงาน  มาตรา 6 ได้กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการดำเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ และมีมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ไว้อีกหลายประเด็น  รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมได้  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายดำเนินการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บรักษา วัตถุอันตรายในเรื่องสถานที่เก็บรักษา การจำแนกประเภทวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษามาตรการ การป้องกัน ข้อกำหนดพิเศษ และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

 ดังนั้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการและผู้ปฎิบัติงานต้องดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน การเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีและการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินจึงเป็นความจำเป็นเพื่อให้นายจ้างและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการใช้ การจัดเก็บ และการกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการทำงาน 


2.วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย

2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายได้อย่างปลอดภัย

3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการเบื้องต้นเมื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหล


3.คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน/พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเคลื่อนย้ายและทำงานเกี่ยวกับสารเคมี


4.วิทยากรบรรยาย
อาจารย์สวินทร์ พงษ์เก่า

5.ระยะเวลาอบรม(ชั่วโมง)
1

6.หัวข้อบรรยาย

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายสถานที่เก็บรักษา

2  การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการเก็บรักษา

 มาตรการป้องกัน

        -การจัดการด้านสุขศาสตร์  -การปฐมพยาบาลเบื้องต้น       

        -อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

        -เครื่องหมายความปลอดภัย

        -เส้นทางการจราจรและบริเวณรับส่งสินค้า 

         -การเคลื่อนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตราย

          -การจัดการเมื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหลและการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน7.วิธีบรรยาย
youtube / VDO

8.วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล
ทดสอบก่อน-หลังการอบรม 70% ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

9.สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม
วุฒิบัตรผ่านการอบรม (e-certificate)

หลักสูตรสำหรับรายวิชานี้
7 บทเรียน 00:45:10 ชั่วโมง
แบบทดสอบก่อนเรียน
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • pre test
  00:00:00
ทฤษฎี
5 บทเรียน 00:45:10 ชั่วโมง
 • ทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน+การจัดเก็บสารเคมีและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน EP.1
  00:08:31
 • ทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน+การจัดเก็บสารเคมีและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินEP.2
  00:07:03
 • ทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน+การจัดเก็บสารเคมีและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน EP.3
  00:07:46
 • ทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน+การจัดเก็บสารเคมีและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน EP 4
  00:11:56
 • ทบทวนความปลอดภัยในการทำงาน+การจัดเก็บสารเคมีและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน EP 5
  00:09:54
แบบทดสอบหลังเรียน
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • post test
  00:00:00
+ ดูเพิ่มเติม
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้สอน

SuperAdmin Shawpat

1 รีวิวส์ | 23 ผู้เรียน | 4 หลักสูตร
ความคิดเห็นของผู้เรียน
0
0 รีวิวส์
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

รีวิวส์

฿900
รวม:
 • 00:45:10 ชั่วโมง วิดีโอ
 • 7 บทเรียน